Επιτροπές

Κατά τη συνεδρίαση 172 /2.11.2005 του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ., αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Εφαρμογής Κανονισμού, με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει ο νέος Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α. 11671/18-3-2005, ΦΕΚ τεύχος Β΄ 407/ 23-3-2005).

Η Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ.:
Αναστασιάδη Μιχάλη
Αναστασάτο Κωνσταντίνο
Κυρίτση Μιχάλη
Δενδρινό Μάκη
Αλεξίου Κωνσταντίνο