ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΠΛΗΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΠΛΗΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε.

Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31, 135 παρ.22 κ΄ 136 παρ.5

1. Αίτηση προς τη ΓΓΑ του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας για χορήγηση ισότιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή προκειμένου να εργαστεί σε Σωματείο ή Ομοσπονδία.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου του εν λόγω προπονητή,

συνοδευόμενο από επικυρωμένη επίσημη μετάφραση του προαναφερόμενου Διπλώματος ή Πτυχίου και επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ειδικότητας συνοδευόμενο από επικυρωμένη επίσημη μετάφραση (όπου υπάρχει).

- Για απόφοιτους πανεπιστημίου εξωτερικού απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

(Σημ.: Δεν απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών της ΓΓΑ για πανεπιστημιακούς τίτλους της αλλοδαπής.)

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος

μαθημάτων, συνοδευόμενο από επικυρωμένη επίσημη μετάφραση αυτού.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 του προπονητή, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται αποτελούν νόμιμους τίτλους σπουδών στο άθλημα για το οποίο ζητείται η άδεια (βλέπε υπόδειγμα Υ.Δ.2)

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου και της θεώρησής του, συνοδευόμενο από επίσημη επικυρωμένη μετάφρασή του.

Για προπονητές καλαθοσφαίρισης, βάσει της ΥΑ 11671/05 (ΦΕΚ 407/Β) «Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης», απαιτούνται επίσης:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης προπονητικής εμπειρίας με την επίσημη μετάφρασή της, όπου απαιτείται, στην οποία να αναφέρεται ότι έχει διατελέσει πρώτος προπονητής Εθνικής ομάδας Ανδρών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια ή έχει διατελέσει για τρία (3) συνεχή χρόνια πρώτος προπονητής ανδρικής ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτατης βαθμίδας ξένης χώρας ή στο πρωτάθλημα NCAA Division one των ΗΠΑ, ή έχει διατελέσει πρώτος προπονητής ομάδας ΝΒΑ ή βοηθός προπονητής για τρία(3) τουλάχιστον χρόνια ομάδας του ΝΒΑ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προπονητή, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνει ότιαποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών καλαθοσφαίρισης και ότι το υποβαλλόμενο στη ΓΓΑ ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί καιαποδέχεται έναντι της FIBA ή οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα ιδιωτικού συμφωνητικού και της επίσημης μετάφρασής του.

4. Βεβαίωση του σωματείου ότι οι τυχόν συνεργάτες του προπονητή θα είναι έλληνες προπονητές.

5. Βεβαίωση του ΣΕΠΚ ότι έχει κατατεθεί στο ταμείο του, το προβλεπόμενο, από την § 4 της Υ.Α. "Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης", γραμμάτιο υπέρ του ειδικού λογαριασμού επιμόρφωσης προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Tα παραπάνω δικαιολογητικά εισάγονται προς εξέταση

στην Επιτροπή Ισοτιμιών της ΓΓΑ.

Σε περίπτωση θετικής απόφασης απαιτούνται επιπλέον:

1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα. Υποκαθιστά το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής.(βλέπε υπόδειγμα Υ.Δ.1)

3. Απόδειξη κατάθεσης -πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ σε Δημόσιο Ταμείο στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄ Δικαιοσύνης.

Γ.Γ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ

e-genius.gr ...intelligent web software