Δικαιολογητικά

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είναι:

(ι). Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τρία χρόνια
(ιι). Γνώση αγγλικής γλώσσας (το οποίο να πιστοποιείται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος)
(ιιι). Παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον Σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τα οποία να πιστοποιούνται από φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων των αντίστοιχων σεμιναρίων).
(ιν). Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις και να έχει συμβάλει το πόσό των 300 ευρώ μέχρι την αναχώρησή του.

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, διακρίσεις κλπ.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια, ήθος, βοήθεια στο Σ.Ε.Π.Κ.

 

Τοπικά Σεμινάρια 2018

login banner

drills_el_new
playbook_en_new
el_unite_banner_lowres

Playbook Updates

e-genius.gr ...intelligent web software