Πληροφορίες για Ιδιωτικά Συμφωνητικά

There are no translations available.

Όπως είναι ήδη γνωστό από τη δημοσίευση του Ν. 2725/99, καθίσταται υποχρεωτική η έγγραφη σύμβαση μεταξύ προπονητή και σωματείου ή Κ.Α.Ε., προκειμένου να είναι έγκυρη η συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.

Εκτός όμως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και της κατάθεσής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο προπονητής που συμβάλλεται θα πρέπει να προσέξει ποιος υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό του σωματείου ή της Κ.Α.Ε., διότι το Συμφωνητικό είναι έγκυρο μόνο αν υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από του Δ.Σ. αυτού.

 
e-genius.gr ...intelligent web software