Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΙΚΑ

There are no translations available.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα , σήμερα στις     /   /       μεταξύ αφ΄ ενός μεν του Αθλητικού Σωματείου (;hKAE) με την επωνυμία…………………………...που εκπροσωπείται εδώ νόμιμα από τον κ. ………………………….,κάτοικο…………………………Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμόν……………απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφ΄ ετέρου δε του …………………………….Προπονητή Καλαθοσφαίρισης, κατοίκου…………………………..., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

-Το πρώτο των συμβαλλομένων, που θα αποκαλείται στη συνέχεια στο παρόν το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ» προσλαμβάνει με το παρόν, τον δεύτερο, που θα αποκαλείται στη συνέχεια «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ», ως προπονητή της ………………….ομάδας Καλαθοσφαίρισης του πρώτου των συμβαλλομένων με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες :

1.         Η διάρκεια της με το παρόν συναπτόμενης συμβάσεως ορίζεται ……………., αρχόμενη από ………………και λήγει την…………….. οπότε και η σύμβαση θεωρείται λήξασα.

2.         Οι μηνιαίες αποδοχές του προπονητή καθορίζονται στο ποσό των …………………………..ευρώ   και θα καταβάλλονται από το Σωματείο την .. ….(1η ) κάθε μήνα με μισθοδοτική κατάσταση που θα είναι και το αποκλειστικό αποδεικτό μέσο της καταβολής, αποκλειόμενου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

3.         Πλην των στον όρο 2ο οριζομένων τακτικών μηνιαίων αποδοχών, ρητά συμφωνείται και το σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση και υπόσχεται να καταβάλει σαν ειδική τιμή ( πριμ ) στον Προπονητή :

α) το ποσό ευρώ ……………,

β) το ποσό ευρώ ……………,

γ) το ποσό ευρώ ……………,

Τα κατά τα άνω ποσά ( πρίμ ) θα καταβληθούν στον προπονητή σε χρονικό διάστημα ένα ( 1 ) μήνα από της επελεύσεως του γεγονότος που δικαιολογεί την καταβολή αυτή.

4.         Ο προπονητής οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια την ανατεθείσα σε αυτόν εργασία. Ειδικότερα : α) να προπονεί την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου, που μετέχει σήμερα στο πρωτάθλημα της……… Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης

β) οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνονται σε χρόνο που καθορίζεται από το σωματείο και στον τόπο που διαθέτει αυτό, πλην των ημερών που η ομάδα έχει αγώνα.

γ) στον προπονητή και μόνο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα αα) της συγκροτήσεως της ομάδας που κάθε φορά θα αγωνίζεται είτε σε επίσημους είτε σε φιλικούς αγώνες ββ) της επιλογής των αγωνιζομένων παικτών.

5. Ο προπονητής έχει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στο γήπεδο σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος ή φιλικούς ή Κυπέλλου ή οποιουσδήποτε άλλους διεξάγει το Σωματείο (ή η ΚΑΕ) είτε εντός είτε εκτός έδρας ακόμα και στην αλλοδαπή. Όλες οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προπονητή για υποχρεώσεις του Σωματείου εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή βαρύνουν το σωματείο.

6.   Ο προπονητής και μόνον αυτός αποκλειστικά έχει το δικαίωμα τεχνικής καθοδηγήσεως της ομάδας κατά τη διάρκεια οιοσδήποτε φύσεως (επίσημου, φιλικού κ.λ.π. ) αγώνα.

7.        Ο προπονητής δικαιούται αδείας απουσίας ….. ημερών κατά τη διάρκεια της παρούσης.

8.         Κατά τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης το σωματείο δεν έχει δικαίωμα να προσλάβει και άλλο προπονητή ή μη για την προπόνηση της………………… ομάδας, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του προπονητή.

10.       Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από αγώνες σε οποιονδήποτε παίκτη ο προπονητής, ενόσω διαρκεί η ποινή δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει τούτον σε οποιονδήποτε αγώνα του σωματείου.

11.       Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος από το Σωματείο, παρέχει το δικαίωμα στον προπονητή να καταγγείλει γραπτά την παρούσα σύμβαση και να αξιώσει από το σωματείο την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του και την αποζημίωσή του.

12.       Ο τυχόν φόρος εισοδήματος Μισθωτών Υπηρεσιών ή άλλη φορολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση του προπονητή που απορρέει από τον Νόμο στις καταβαλλόμενες αποδοχές αυτού, βαρύνει το σωματείο.

13.       Οι συμβαλλόμενοι, αποδέχονται όπως, κάθε διαφορά οικονομικής φύσεως, που θα προκύπτει από την παρούσα, θα επιλύεται αποκλειστικά από τις επιτροπές του άρθρου 7 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (προκειμένου για ΤΑΚ ή ΚΑΕ γράφονται οι Επιτροπές του άρθρου 95 Ν. 2725/1999), όπως αυτό ισχύει σήμερα.

14.       Το παρόν συμφωνητικό θα κατατεθεί και επικυρωθεί κατά νόμο στην αρμόδια ΔΟΥ.    

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

    

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                             Ο/Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΡΙΑ

                                                                


e-genius.gr ...intelligent web software