Υποτροφίες Μελών ΣΕΠΚ 2006-2007

Απαραίτητες προϋποθέσεις για υποβολή αίτηση:

(ι). Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τουλάχιστον τρία χρόνια

 

(ιι). Γνώση αγγλικής γλώσσας

 

(ιιι). Παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον Σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

 

(ιν). Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την αναχώρησή του.

 

 

 

Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Κ.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, διακρίσεις κλπ.

 

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια, ήθος, βοήθεια στο Σ.Ε.Π.Κ.

Όσοι επιλεγούν θα επιβαρυνθούν οικονομικά με τριακόσια (300) ευρώ, ως μερική συμβολή τους στο συνολικό κόστος που ανέρχεται περίπου στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, και θα τα καταθέσουν στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ. πριν την αναχώρησή τους.

e-genius.gr ...intelligent web software