Καταστατικό

Του στην Αθήνα εδρεύοντος Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ¨, (Σ.Ε.Π.Κ.).

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται από τους κάτωθι: 1) Φαίδωνα Ματθαίου, 2) Μιχαήλ Πανταζόπουλου, 3) Κων/νου Μουρούζη, 4) Δημητρίου Σεντούκα, 5) Ευαγγέλου Σεβδίνογλου, 6) Γεωργίου Βασιλακόπουλου, 7) Ευαγγέλου Νικητόπουλου, 8) Γεωργίου Ζάννου, Ευάγγελου Παπακυριάκου, 10) Αριστοτέλη Πεταλιδη, 11) Ηρακλή Κλάγκα, 12) Βύρωνα Αλεξιάδη, 13) Αλέξανδρου Σπανουδάκη, 14) Παναγιώτη Χριστοφόρου, 15) Κίμωνα Αγάθου, 16) Ευθυμίου Φιλίππου, 17) Αριστείδη Ρουμπάνη, 18) Νικολάου Τερκεσίδη, 19) Παναγιώτη Πανούτσου, 20) Αθανασίου Παπαδημητρίου, 21) Ορέστη Αγγελίδη, Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ¨ (Σ.Ε.Π.Κ.), με έδρα το δήμο Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

 • Η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφώσεως και αλληλεγγύης των μελών

 • Η δια της συνεργασίας των μελών μετά των λοιπών αθλητικών κρατικών παραγόντων προώθηση του αθλήματος

 • Η αναγνώριση και κατοχύρωση της θέσεως και των δικαιωμάτων των μελών αυτού στο χώρο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης ως και η μελέτη, προστασία και η προαγωγή των οικονομικών κ.λ.π. επαγγελματικών συμφερόντων των μελών

 • Η ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων του συνδέσμου με άλλες αθλητικές οργανώσεις εσωτερικού ως και λοιπές Αθλητικές Αρχές

 • Η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων του αθλήματος δια της ιδρύσεων βιβλιοθηκών αθλητικής βιβλιογραφίας, προβολών, ιδρύσεως επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Σχολών προς τεχνική και παιδαγωγική βελτίωση των προπονητών καλαθοσφαίρισης, και προς δημιουργία τέτοιων, καθώς και η μετάκληση ξένων τεχνικών προς ενημέρωση και διδασκαλία στα ανωτέρω σεμινάρια και σχολές

 • Η ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερομένου σε κάθε τεχνικό θέμα, δι' εκδόσεως τακτικού περιοδικού του Συνδέσμου ως και δια του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως και λοιπών μέσων

 • Η ανάπτυξη και η προαγωγή των σχέσεων με την Ομοσπονδία και τα Σωματεία, καθώς και η ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων αυτού

 • Η παρακολούθηση των πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων και η ενεργός συμμετοχή σε αυτές

 • Η με οποιοδήποτε τρόπο συμπαράσταση του Συνδέσμου προς τα μέλη του, των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν σε αγώνες διεθνούς επιπέδου, καθώς και η συμπαράσταση στους αγώνες των Εθνικών ομάδων

ΑΡΘΡΟ 3

Η πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών θα επιδιωχθεί από το Σωματείο με κατάλληλες διδασκαλίες και διαλέξεις, με τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας των μελών, με την εξασφάλιση στα μέλη τακτικής εργασίας και γενικά με τη λήψη κάθε νομίμου μέτρου που αποβλέπει στη βελτίωση, τεχνική και επαγγελματική των μελών του Σωματείου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4

Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας τους, Έλληνες υπήκοοι, ανεξαρτήτως φύλου και μετερχόμενοι το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του Επαγγέλματος προπονητή, κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται, με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου για εγγραφή στο μητρώο μελών, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, έτος γεννήσεως, υπηκοότητα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το έγγραφο που θα αποδεικνύει την δυνατότητα του αιτούντα να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή μπάσκετ καθώς και από δήλωση αυτού ότι α) κατέχει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή ότι έχει το σχετικό δικαίωμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης ευθέως από διάταξη Νόμου, και β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και απόδειξη του ταμείου του συλλόγου ότι κατέβαλε το δικαίωμα εγγραφής του και δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, αποδέχεται αυτή και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών, άλλως απορρίπτει αυτήν. Πάντως η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής κάποιου σαν μέλους πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγγράφει σαν επίτιμα μέλη του συνδέσμου πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες σε αυτόν και συνέβαλαν στην εν γένει προαγωγή του αθλητισμού και ιδίως του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
Η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου σε μέλη του, που διετέλεσαν Πρόεδροι του διοικητικού Συμβουλίου για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και με την εν γένει προσφορά τους συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορική διαδρομή του αθλήματος του μπάσκετ, την εξύψωση της θέσης του Έλληνα προπονητή και την προαγωγή των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του Σωματείου, καταστατικές, επιμορφωτικές (σεμινάρια, κ.λ.π.) και στις Γενικές Συνελεύσεις μετέχουν σε κάθε περίπτωση και λαμβάνουν το λόγο όταν τον ζητήσουν.
Μέλη του Συνδέσμου, που αποχωρούν από την απασχόλησή τους ως προπονητές καλαθοσφαίρισης έχοντες συμπληρώσει εικοσαετή πραγματική απασχόληση και έχουν ηλικία 65 χρόνων και άνω, ονομάζονται προπονητές καλαθοσφαίρισης επί τιμή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη με πλειοψηφία 4/5 των μελών του, που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, τίτλο που δικαιούνται να φέρουν δια βίου. Οι επί τιμή προπονητές ακόμη και αν έχουν διακόψει τις σχέσεις τους με το Σωματείο, μπορούν να προσκαλούνται, τιμής ένεκεν, στις εκδηλώσεις αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο αυτού α) εφάπαξ δρχ. χίλιες (1000) για δικαίωμα εγγραφής β) μηνιαία εισφορά δραχμών τριακοσίων (300), γ) τις από τη Γενική Συνέλευση οριζόμενες εκάστοτε έκτακτες εισφορές προς επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν κάθε χρόνο το τετραπλάσιο της ετήσιας εισφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να αυξομειώνει την εφάπαξ εισφορά εγγραφής και την μηνιαία τοιαύτη. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε του Σωματείου, αφού υποβάλλει αίτηση περί διαγραφής του από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεώνεται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι της ημέρας διαγραφής του, κανένα Δε δικαίωμα έχει στην περιουσία του Σωματείου.

Μέλη που καθυστερούν για τρεις μήνες τις μηνιαίες εισφορές τουσ, δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τους για έξι μήνες και πλέον, μπορούν να διαγράφονται, με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να επανεγγράφει αυτά αμέσως μετά την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 7

Απαγορεύεται η εγγραφή σαν μέλους του συλλόγου, προσώπου που έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, απάτης, υπεξαιρέσεως, πλαστογραφίας, καταχρήσεως ανηλίκων σε ασέλγεια, βιασμό, εκμετάλλευση πορνών, μαστροπεία και σωματεμπορία.

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου ή παρεμβάλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση όμως αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, που αποφαίνεται οριστικά. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τις κατωτέρω προβλεπόμενες στο άρθρο 17 ποινές σε κάθε μέλος του οποίου η συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή αγώνων είναι απρεπής και υβριστική προς τους διαιτητές, θεατές, αθλητές και λοιπούς παράγοντες των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου, έχουν δικαίωμα επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νόμιμα επιδιωκόμενη από το Σωματείο.

Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Το Σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συγκαλείται προς τούτο με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορία. Οι έδρες των εκλεγομένων δέκα πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται χωροταξικά στις εξής γεωγραφικές περιφέρειες:

 • Αθήνας - Πειραιά : οκτώ (8)
 • Θεσσαλονίκης : τρεις (3)
 • Βορείου Ελλάδας : μία (1)
  (περιλαμβάνει την Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)
 • Πάτρας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων : μία (1)
 • Κεντρικής Ελλάδος - Ηπείρου : μία (1)
  (περιλαμβάνει την Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Θεσσαλία)
 • Κρήτης - Νήσων Αιγαίου : μία (1)

Η εκλογή του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει χωριστές ομάδες υποψηφίων για τις έδρες κάθε μίας από τις παραπάνω γεωγραφικές περιφέρειες και καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 21 οριζόμενα. Ο ίδιος υποψήφιος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την κατάληψη έδρας σε περισσότερες της μιας περιφέρειες. Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα μέλους του Σωματείου για την εκλογή του σε έδρα μιας εκ των άνω περιφερειών, πρέπει ο υποψήφιος υποχρεωτικά να είναι μόνιμος κάτοικος της περιφέρειας που θέτει υποψηφιότητα κατά τον χρόνο των αρχαιρεσιών.

Το κατά τα άνω εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την εκλογή του με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου και αμέσως συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
Σε περίπτωση παράλειψης του πλειοψηφίσαντος συμβούλου στην παραπάνω ενέργεια, η σύγκληση γίνεται από τον άμεσα επόμενο. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται με ψηφοφορία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το είδος της οποίας αποφασίζει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής αρχόμενη από την μετά τις αρχαιρεσίες συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου της διετίας. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι της εκλογής και ανάληψης των καθηκόντων από το νέο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται η παράδοση και παραλαβή της διοικήσεως του Ταμείου και της περιουσίας του Σωματείου συντασσομένου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του παλαιού και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για τις εξ' αμελείας ή παραδρομής ζημίες του Σωματείου, μπορούν Δε να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα Δε αν παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν τέσσερις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, αναγράφοντας σε αυτήν τα προς συζήτησιν θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται οκτώ τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε ισοψηφία υπερισχύει η άποψη ή πρόταση την οποία ψήφισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει των Νόμων του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκυρα περί της συμμετοχής του Σωματείου σε ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 12

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέν για πλήρωση θέσης συγκεκριμένης γεωγραφικής περιφέρειας εκπίπτει του αξιώματός του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μόνιμης μετοίκησής του εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας για τη θέση της οποίας εκλέχθηκε εκτός αν η μετοίκησή του προκλήθηκε από την άσκηση του προπονητικού της επαγγέλματος. Η κατά τα άνω κενούμενη θέση αναπληρώνεται από τον κατά σειρά επιτυχόντα της αυτής περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, από τον κατά σειρά επιτυχόντα της περιφέρειας Αθήνα - Πειραιά. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών, σε όλες αυτού τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει το λόγο στους ζητούντες τούτον κατά σειρά, αφαιρεί τούτον από τους εκτρεπόμενους, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, απογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, τα οποία απογράφει και ο Ταμίας καθώς και τα πρακτικά του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο πρεσβύτερος των Αντιπροέδρων, σε κώλυμα δε και αυτών, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το βιβλίο πρακτικών καθώς και το μητρώο, υποβάλλει ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των καθυστερούντων τις εισφορές τους μελών, συντάσσει και απογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει Ειδικός γραμματέας, ο οποίος καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί υπεύθυνα όλα γενικά τα βιβλία του Σωματείου και γενικά διεξάγει όλη τη γραφική υπηρεσία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει έναντι του Σωματείου ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή έλλειμμα ταμείου ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

Για όλες τις εισπράξεις εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του Ταμία ή του εντεταλμένου την είσπραξη προσώπου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε απόδειξη είσπραξης καταχωρείται, επίσης, υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του καταβάλλοντος και η σαφής αιτιολογία της είσπραξης. Σε περίπτωση που η οικονομική διαχείριση του Σωματείου παρακολουθείται μηχανογραφικά με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εγκεκριμένο κατά το κατωτέρω πρόγραμμα, η έγκριση μηχανογραφικής απόδειξης για την είσπραξη χρημάτων με τα στοιχεία του καταβάλλοντος, της αιτιολογίας, του ονοματεπώνυμου και της υπογραφής του εκδότου - εισπράττοντος αποτελεί, χωρίς άλλο, πλήρη απόδειξη πληρωμής.

Όλες οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με ευθύνη του Ταμία, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τις πάγιες μηνιαίες λειτουργικές δαπάνες του Συνδέσμου, όπως ιδίως τακτικοί μισθοί, ΙΚΑ, κοινόχρηστα, ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ., η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πληρωμή των δαπανών αυτών κατά μήνα, μπορεί να δοθεί μία φορά και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα χρόνο. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με εισήγηση του Ταμία και περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατ' είδος, πάγιες, λειτουργικές δαπάνες. Για κάθε πληρωμή εκδίδεται ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο και φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται το παραστατικό στοιχείο (απόδειξη δικαιούχου, τιμολόγιο κλπ) που νομιμοποιεί τη δαπάνη. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει όλες τις εισπράξεις στην Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο, σε λογαριασμό του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατά διαθέσιμο ταμείο μέχρι το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) για την πληρωμή των κατά μήνα παγίων (λειτουργικών) δαπανών καθώς και την κάλυψη των τυχόν επειγουσών δαπανών του Σωματείου. Το ως άνω ποσό του διαθεσίμου ταμείου μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, να αυξηθεί. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του και κατόπιν εισηγήσεως του Ταμία, μπορεί ποσό εκ των καταθέσεων του Σωματείου να τοποθετείται σε αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίσεως διαθεσίμων. Η ανάληψη χρημάτων κατατεθειμένων στις Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο ενεργείται από τον Ταμία, μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείο, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου καθώς και τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως, φυλάσσει Δε σε ιδιαιτέρους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών. Ο Ταμίας, το πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων συνοδευόμενη με τα παραστατικά στοιχεία (δικαιολογητικά) εξόδων και εσόδων του προηγούμενου διμήνου προς έγκριση, στο τέλος Δε της διαχειριστικής χρήσης, τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Σωματείου. Τα παραστατικά στοιχεία εσόδων και δαπανών παραμένουν στα αρχεία του Σωματείου επί πέντε έτη από τη Γενική Συνέλευση που ενέκρινε την οικονομική διαχείριση στην οποία ανήκουν. Με απόφαση του Δ.Σ. η οικονομική διαχείριση των εσόδων - εξόδων μπορεί να παρακολουθείται με μηχανοργάνωση βάσει προγράμματος λογισμικού που εισηγείται ο Ταμίας και εγκρίνει το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρεσβύτερος από τους Αντιπροέδρους αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ενώ τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, δύναται να αναπληρώσει μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση αυτού. Ο αναπληρωτής ταμίας για την περίπτωση του κωλύματος ή της απουσίας του Ταμία, μπορεί να διορίζεται από το Δ.Σ. κατά τη συγκρότησή του σε Σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του που λαμβάνει με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, να αναθέσει σε μέλος του ή μέλος του Σωματείου, την εκπροσώπησή του στην κατάρτιση δικαιοπραξίας μετά τρίτων ή την διενέργεια άλλης πράξεως ή ενέργειας, που ανάγονται στον σκοπό του Σωματείου. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και το συγκεκριμένο πλαίσιο της παρεχόμενης προς τον εντολοδόχο του εντολής και αντιπροσωπευτικής εξουσίας.

Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογραφής των τρεχούσης φύσεως εγγράφων με χρήση τυποποιημένης σφραγίδας της υπογραφής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Με την ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Ουδέποτε η υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του Σωματείου στα εντάλματα πληρωμής και στα συγκεντρωτικά στοιχεία εσόδων τίθεται με σφραγίδα ή με μηχανικό μέσο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταρτίσει και με απόφασή του να θέσει σε εφαρμογή εντός έτους α) κανονισμό Διοικητικής οργάνωσης, λειτουργίας και καθηκόντων υπηρεσιών Σωματείου, β) κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις κάτωθι ποινές στα μέλη του Σωματείου στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη πρόσκληση προς απολογία του μέλους που διώκεται:

 1. Της έγγραφης παρατήρησης,
 2. Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης,
 3. Της οριστικής διαγραφής η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως,
 4. Επίσης το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να προβεί στη διαγραφή κάθε μέλους που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 7 αδικήματα, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αφότου ήθελε λάβει γνώση της τοιαύτης καταδίκης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται μια φορά το χρόνο, στο χρονικό διάστημα Μαΐου - Αυγούστου, οι δε έκτακτες όταν το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει αναγκαίο ή το ήθελε ζητήσει το εν πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων, με την επιφύλαξη των αρχαιρεσιών, λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην Συνέλευση μελών με ψηφοφορία μυστική ή με ανάταση ή με ονομαστική κλήση, κατά την κρίση του Προέδρου, ποτέ όμως δια βοής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, λαμβάνονται επί ποινή ακυρότητας με μυστική ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και ψήφος απόντων ή κωλυομένων μελών δια αντιπροσώπου ή με εξουσιοδότηση τρίτου.

Στις Γενικές Συνελεύσεις μετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Σωματείου.

Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα αν παρευρίσκονται σ' αυτή το εν δεύτερο (1/2) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση καλείται νέα με τα αυτά ακριβώς θέματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το εν τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Αν δεν ήθελε βρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη αυτή Συνέλευση, την αυτή ώρα της επόμενης ημέρας, η οποία θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων τακτικών μελών. Προς λήψη όμως αποφάσεως για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 19

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε και από το Γενικό Γραμματέα μερίμνη του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κάθε ένα των μελών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για αυτή.

Η πρόσκληση αναγράφει με λεπτομέρεια τον τόπο και χρόνο της συγκλήσεως και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία του Σωματείου, ως εκ περισσού Δε μπορεί να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγούμενου χρόνου, αναγιγνώσκεται ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η επί του ελέγχου της διαχείρισης έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, μετά δε η Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της Διαχείρισης.

Κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του νέου οικονομικού χρόνου, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση σαν ανώτατο και κυρίαρχο Σώμα του Σωματείου, αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις αυτού και ασκει την ανώτατη εποπτεία επ' αυτού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου χρόνου, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι αυτή με την του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αναλόγου αριθμού αντιπροσώπων για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, σε περίπτωση συμμετοχής σε αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη. Πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών προ της ψηφοφορίας. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την προτεραία των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. στην αίτησή τους αναγράφουν τη γεωγραφική περιφέρεια, εκ των οριζομένων στο άρθρο 10, για την έδρα της οποίας θέτουν υποψηφιότητα και υπεύθυνη δήλωσή τους για τη μόνιμη κατοικία τους. Σε περίπτωση παράλειψης αναγραφής στην αίτηση υποψηφιότητας της κατά τα άνω γεωγραφικής περιφέρειας, ως τοιαύτη λαμβάνεται η περιφέρεια που αντιστοιχεί στην δηλούμενη με την αίτηση κατοικία του υποψηφίου. Ο αυτός υποψήφιος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας περιφέρειας, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων, ανά περιφέρεια, στην Γενική Συνέλευση και αναρτά πίνακα των υποψηφίων, στην αίθουσα της συνεδριάσεως, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανά περιφέρεια και εν συνεχεία των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εάν δεν τεθούν υποψηφιότητες για κάποιες περιφέρειες, το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από τις λοιπές. Εάν όμως δεν τεθούν υποψηφιότητες για τις περιφέρειες Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης περισσότερες του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στις περιφέρειες αυτές, το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται ενιαίο, χωρίς γεωγραφικές περιφέρειες, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

Επιτυχόντες για το Δ.Σ. θεωρούνται οι λαβόντες ψήφους ίσους ή υπερβαίνοντες το εκλογικό μέτρο, που είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξημένο κατά μία μονάδα, από αυτούς εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ οι κατά σειρά λαβόντες τις περισσότερες ψήφους από κάθε περιφέρεια και μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των εδρών αυτής, συγκροτουμένου έτσι του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 10, δηλ., από οκτώ (8) μέλη εκλεγόμενα από την Περιφέρεια Αθηνών - Πειραιά, τρία (3) μέλη από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και ένα (1) μέλος για κάθε μία από τις λοιπές περιφέρειες Πατρών, Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Ελλάδος και Ηπείρου, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και Βορείου Ελλάδος πλην Θεσσαλονίκης. Όλοι οι υπόλοιποι εκ των επιτυχόντων θεωρούνται επιλαχόντες.

Η κάλυψη κενής θέσης μέλους του Δ.Σ. για τις περιπτώσεις του άρθρου 12, ή σε περίπτωση παραίτησης αυτού, γίνεται από τον κατά σειρά επιλαχόντα αυτής, με την κενούμενη θέση, περιφέρειας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες της περιφέρειας αυτής, η κάλυψη γίνεται από τους επιλαχόντες της περιφέρειας Αθήνας - Πειραιά. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, χωρίς γεωγραφικές περιφέρειες, επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες ψήφους πάνω από το εκλογικό μέτρο και εξ αυτών εκλέγονται οι κατά σειρά δέκα πέντε λαβόντες τις περισσότερες ψήφους, οι δε λοιποί θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά.

Επιτυχόντες για την Ελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται οι κατά σειρά πέντε (5) λαβόντες τις περισσότερες ψήφους και εξ' αυτών εκλέγονται μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά και οι λοιποί δύο (2) αναπληρωματικοί.

Σε ισοψηφία μεταξύ πλειόνων υποψηφίων η σειρά αυτών ορίζεται με κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι τυχόν μη συμπληρωθείσες έδρες οποιασδήποτε περιφέρειας, πλην Αθήνας - Πειραιά, διότι δεν υπεβλήθησαν καθόλου υποψηφιότητες για περιφέρεια αυτή, ή διότι δεν επέτυχε κανείς εκ των υποψηφίων της περιφέρειας αυτής να συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο, συμπληρώνονται από τους κατά σειρά επιλαχόντες της περιφέρειας Αθήνας - Πειραιά, αυξανομένου του αριθμού των εδρών της περιφέρειας αυτής.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο και υπογράφει και το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι αρχαιρεσίες θα γίνονται στον τόπο διενεργείας σεμιναρίου που οργανώνει το Σωματείο, κάθε διετία, εφ' όσον γίνεται κατά το χρόνο των αρχαιρεσιών τέτοιο σεμινάριο, αλλιώς θα γίνεται σε τόπο της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας, κατά την κρίση του Δ.Σ..

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή, εκ των μελών του Σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμείου, ιδίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει αυτήν στη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή αυτής συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Τακτικό πόροι του Σωματείου είναι οι στο άρθρο 6 του παρόντος με στοιχεία α' και β' οριζόμενοι, δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες εισφορές των μελών, έκτακτοι δε πόροι τούτοι οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως επιβαλλόμενες τυχόν έκτακτες εισφορές, οι πόροι των κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου. Απαγορεύεται απολύτως, κάθε πράξη εκποίησης ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 100 του Α.Κ. και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται παρόντων όλων των μελών αυτού και είναι ομόφωνη.

ΑΡΘΡΟ 24

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Μαΐου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.

ΔIΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25

Το Σωματείο διαλύεται άμα τα μέλη αυτού μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10) ή συντρέχουν οι από του Α.Κ. και των άλλων σχετικών Νόμων οριζόμενοι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του μισού (1/2) τουλάχιστον αριθμού των τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική φέρουσα επί της περιφερείας της, κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου, δηλαδή ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ¨ και φέρει εντός του κύκλου απεικόνιση της Ελληνικής Σημαίας και την καλαθόσφαιρα με τα αρχικά γράμματα Σ.Ε.Π.Κ..

ΑΡΘΡΟ 27

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο θα καθορίζονται λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί, εφ' όσον κρίνει αναγκαίο, να αποφασίσει τη δημιουργία τοπικών γραφείων του Συνδέσμου σε άλλες πόλεις, εκτός της περιοχής της Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, προς τον σκοπό της καλύτερης διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου, της αμεσότερης, ταχύτερης και πληρέστερης ενημερώσεως των μελών του Σωματείου που διαμένουν μακράν των Αθηνών. Η συγκρότηση και λειτουργία των κατά τα άνω δημιουργούμενων τοπικών γραφείων Σ.Ε.Π.Κ. καθώς και οι σκοποί και οι αρμοδιότητες αυτών, πάντοτε στα πλαίσια της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., θα γίνεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρών καταστατικό και τον συνταχθησόμενο εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται από τον Νόμο 284/1944 περί Σωματείων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από του Αστικού Κώδικος του Ν.2151/1920 του Β.Δ. 667 της 21-9/7-10-68 ¨περί κωδικοποιήσεως της κειμένης περί επαγγελματικών Σωματείων Νομοθεσίας¨ και του Ν.Δ. 185/1969 ¨περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της νομοθεσίας περί επαγγελματικών Οργανώσεων¨.

ΑΡΘΡΟ 29

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε από τους ιδρυτές κατ' άρθρο και στο σύνολο, στην Αθήνα και επί της οδού Ηλία Ζερβού 89, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα, 15-1-1987

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software