Δικαιολογητικά B' Κατηγορίας

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:

 • Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

  1.Να είναι υγιής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

  2.Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ ́ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Σχολής Β ́ Κατηγορίας (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

  3. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει το Σωματείο, ή η Ένωση ή η Ομοσπονδία, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ ́ κατηγορίας σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο αποδεικνυόμενο από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή με την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ και βεβαίωση του σωματείου στην οποία να αναγράφονται οι μήνες της συνεργασίας και το άθλημα.

  4.Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών Καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένο από σχετική βεβαίωση του οργανώσαντος φορέα.

  5. Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

  Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

  Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

  Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.

  Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (Επικυρωμένα):

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου

 • Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας

 • Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ).

 • Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη ζητάει αυτεπάγγελτα).

 • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)


Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γ.Γ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software