Δικαιολογητικά B' Κατηγορίας

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:

  • Έχουν δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο να αποκτήθηκε τουλάχιστον προ ενός έτους.

  • Καταθέσουν βεβαίωση της ΕΟΚ ή ΕΣΚ ότι άσκησαν το επάγγελμα του προπονητή για ένα χρόνο ή καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α’ κατηγορίας ότι διετέλεσαν συνεργάτες του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για διάστημα ενός χρόνου.

  • Έχουν παρακολουθήσει ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα.

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων του άρθρου αυτού περί φοίτησης σε Σχολή Προπονητών Β’ κατηγορίας, δικαίωμα φοίτησης έχουν και οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ που κατέχουν δευτερέουσα ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, εφ’όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (Επικυρωμένα):

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου

  • Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας

  • Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ).

  • Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη ζητάει αυτεπάγγελτα).

  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)


Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γ.Γ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software