ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

There are no translations available.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

       Στην ……………, την …………………….. (ημερομηνία), στα γραφεία του σωματείου με την επωνυμία ………………………, μεταξύ των:

Α) Του σωματείου με την επωνυμία «…………………..», το οποίο στο εξής θα καλείται «ΣΩΜΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην ……………………, οδός ……………….. αρ. … με ΑΦΜ ……………. και ΔΟΥ ……………….., εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο αυτού, κ. ……………………… του …………………….

Β) Του ………………………. του …………………., κατοίκου ……………………….., οδός …………………………, ΑΔΤ ……………, ΑΦΜ …………………, ΔΟΥ ……………….., ΑΜΚΑ ………………….., προπονητή καλαθοσφαίρισης, ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ»,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Το σωματείο προσλαμβάνει τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ για να παράσχει την εργασία του ως πρώτος προπονητής της Ανδρικής ομάδας Καλαθοσφαίρισης που διατηρεί το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 20 Αυγούστου 2018 έως 15 Ιουνίου 2019.

2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την ανωτέρω χρονική περίοδο για την οποία ισχύει η παρούσα το ΣΩΜΑΤΕΙΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ τα παρακάτω:

α. Για το χρονικό διάστημα από 20 Αυγούστου 2018 έως 31 Μαρτίου 2019 χωρίς αμοιβή (αμοιβή: ΔΩΡΕΑΝ) και

β. Για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2019 το ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα καταβάλλει στον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ μηνιαίως το ποσό των εκατό ευρώ (100 €) καθαρά καταβλητέο στο τέλος του κάθε μήνα απασχόλησης αρχής γενομένης από 15 Απριλίου 2019 (ημερομηνία) ήτοι το συνολικό ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€).

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

Κύριο αντικείμενο της εργασίας του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ και αρμοδιότητά του είναι:

α. Η προπόνηση της ομάδος (μία προπόνηση εβδομαδιαίως) και η αγωνιστική καθοδήγηση (coaching) της στους επίσημους αγώνες σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων όπως καθορίζεται από την αρμόδια Ένωση. Ο σχεδιασμός και οι προπονήσεις της ομάδος ως προς το χρόνο και τον τόπο καθορίζονται από τη διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

β. Οι μεταγραφές νέων αθλητών προς συγκρότηση της ομάδας και η κατάθεση της σύμφωνης ή μη γνώμης του για μεταγραφές/αποκτήσεις αθλητών σε συνεργασία και υπό τη σύμφωνη γνώμη/έγκριση της διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ιδιαίτερα δε, κάτω από τις οικονομικές συνισταμένες και δυνατότητες όπως καθορίζονται από την διοίκηση, ως άλλωστε ορίζεται επακριβώς στην παράγραφο (4) ακολούθως.

γ. Η εκπροσώπηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε εκδηλώσεις, αγώνες, προπονήσεις. Επίσης, εφόσον του ζητηθεί από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, σε κληρώσεις πρωταθλημάτων και άλλων διοργανώσεων.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Ενδεικτικά αναφέρεται, πως ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ υποχρεούται να προσφέρει την εργασία του στο τμήμα ευθύνης του ανελλιπώς και κατά τις αρμοδιότητες που συμφωνούνται ανωτέρω, ακολουθώντας τις εντολές της διοίκησης, τον εσωτερικό κανονισμό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ όπως αυτός του κοινοποιηθεί, με συνέπεια και υπευθυνότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τη διοίκηση σε συνεργασία με τον ίδιο. Γίνεται, όμως, αμοιβαία αποδεκτό, ότι η διοίκηση έχει κυρίαρχη αρμοδιότητα στον οικονομικό σχεδιασμό του τμήματος καλαθοσφαίρισης, όχι όμως αρμοδιότητα σε θέματα προπονητικής φύσεως. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ αποδέχεται και παραδέχεται ότι ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ διαθέτει τα ανάλογα προσόντα και ικανότητες και παρέχει όλα τα εχέγγυα προσφοράς υπηρεσιών κατά τον ζητούμενο τρόπο.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Ο «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο καμία εμπιστευτική πληροφορία που αφορά το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ», τα οικονομικά στοιχεία ή τα συμφέροντά του.

6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

α. Ρητά συμφωνείται επίσης, ότι το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, διατηρεί το δικαίωμα να θέτει τα οικονομικά πλαίσια εντός των οποίων και θα πρέπει να κινηθεί ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ κατά τις επιλογές του σε αθλητές.

β. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια την Ε.Ο.Κ.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σε δύο (2) ισόκυρα αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως έπεται.

     ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                        Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

………………………………                                   …………………………………..

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ


e-genius.gr ...intelligent web software