Ίδρυση Σχολής Β' Κατηγορίας σε τέσσερις πόλεις

| Δελτία Τύπου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του ότι ιδρύεται Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτούντων, στο διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως τις 31.12.2024.

Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2023).
3. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου από τη ΓΓΑ στο άθλημα, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της σχολής (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
4. Να έχει προπονητική εμπειρία στο άθλημα, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ' επιπέδου σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο/ομοσπονδία, τούτο αποδεικνυόμενο από: α) αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (ΤΑΧΙS) και β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας) ή ανώτερος τίτλος σπουδών.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
Σημείωση: Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ μπορούν να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) "περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη".
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής: α) αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" (έντυπο 3 η 4) ή ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο και β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.

Εάν η πρόσληψη προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλονται η αναγγελία πρόσληψης συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του ΕΡΓΑΝΗ (εκτύπωση με αμοιβή).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software