Παρέμβαση ΣΕΠΚ για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

| Δελτία Τύπου

parke Ο ΣΕΠΚ προχώρησε σε έγγραφη παρέμβαση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει και αφορά τον Γιώργο Λιθόπουλο.

Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει όσον αφορά στη χορήγηση ή όχι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.1732/2011 αποφάσεως του ΣτΕ και με αφορμή την με αρ.πρωτ. 30523/1-11-2011 αίτηση του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Γεωργίου Λιθόπουλου του Αλεξάνδρου, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις θέσεις μας επί του συγκεκριμένου    ζητήματος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν.2725/1999, μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή είναι το πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.ΕΦ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ.4 το παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού.

Το άρθρο 136 παρ.5 εδ.β, όπως μετά από την τροποποίησή του από το άρθρο 77 παρ. 14 του Ν.3057/2002 ισχύει, ορίζει ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν.2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

Η υπ’αριθμ.1732/2011 απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1732/2011 απόφαση του ΣτΕ, το αυτοτελές «πιστοποιητικό» που χορηγούν τα ΤΕΦΑΑ για την επιτυχή παρακολούθηση ειδικότητας αθλήματος δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.1268/82 (για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα Σχολής ΑΕΙ) καθώς δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό Προεδρικό Διάταγμα, και ως εκ τούτου ο προπονητής, στον οποίο έχει χορηγηθεί το ως άνω αυτοτελές πιστοποιητικό, δεν θεωρείται ότι κατέχει «δίπλωμα ειδικότητας» στο συγκεκριμένο άθλημα για το οποίο του χορηγήθηκε το αυτοτελές πιστοποιητικό.


Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτουν τα ακόλουθα:


1. Ο Ν.2725/1999, για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή προϋποθέτει πτυχίο ΤΕΦΑΑ με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, χωρίς να ορίζει αν η ειδικότητα αυτή θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο χορηγηθέν πτυχίο ή αν θα προκύπτει με άλλο τρόπο.

2. Ο Ν.2725/1999 σε συνδυασμό με το Ν.3057/2002, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 136 παρ.5 του Ν.2725/1999, είχε ως στόχο οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ (παλιοί και νέοι) σε καμία περίπτωση να μη μείνουν χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γι’ αυτό στο ως άνω άρθρο προβλέπεται α) η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ χωρίς δίπλωμα ειδικότητας αν εδιδάχθησαν το συγκεκριμένο άθλημα και ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα πριν τη δημοσίευση του Νόμου β) η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ για αθλήματα για τα οποία τα ΤΕΦΑΑ δεν χορηγούν ειδικότητα, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σ’ αυτό.
Άλλωστε όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του Ν.3057/2002 (άρθρο 77 παρ.14), η τροποποίηση που επήλθε στο άρθρο 136 παρ.5 του Ν.2725/1999, έγινε ακριβώς για να διασφαλιστεί η εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή από πτυχιούχους ΕΑΣΑ και ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση και παιδεία και ασκούσαν το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά τα προγράμματα των σχολών τους δεν χορηγούσαν ειδικότητα.

Αν λοιπόν ακολουθήσουμε το σκεπτικό της ως άνω απόφασης του ΣτΕ και καταλήξουμε όπως και η απόφαση στο συμπέρασμα ότι τα ΤΕΦΑΑ δεν χορηγούν ειδικότητα, τότε στους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βάσει του άρθρου 136 παρ.5 εδ.γ «…… Για αθλήματα τα οποία τα ΤΕΦΑΑ δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

Κάθε αντίθετη άποψη προσκρούει στη βούληση του νομοθέτη, η οποία όπως εκφράζεται στις ανωτέρω διατάξεις έχει ως στόχο μη μείνουν χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ που έχουν διδαχθεί συγκεκριμένο άθλημα.

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση είτε το αυτοτελές πιστοποιητικό  θεωρηθεί ότι αποτελεί την απαραίτητη διαβεβαίωση ότι ο αιτών προπονητής έχει κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, είτε το ως άνω αυτό πιστοποιητικό θεωρηθεί ότι απλώς αποδεικνύει ότι ο προπονητής εδιδάχθηκε το συγκεκριμένο άθλημα δεν πρέπει αυτός να στερηθεί τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Περαιτέρω, η άρνηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ
1) Θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης σε εκατοντάδες νέους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ
2) Θα έθετε υπό αμφισβήτηση όλες τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγήθηκαν σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ κατά την τελευταία δεκαετία
3) Θα οδηγούσε στο εξής άτοπο: στους νέους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ που έχουν διδαχθεί και πιστοποιούν κύρια και πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα να μην τους χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενώ όλοι οι υπόλοιποι (παλιοί πτυχιούχοι, πτυχιούχοι με εμπειρία σε άθλημα, αλλοδαποί προπονητές) να λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επειδή οι διατάξεις του Ν.1268/82 (άρθρο 6) και του Ν.1404/1983/άρθρο 48 επί των οποίων ερείδεται η υπ’ αριθμ.1732/2011 απόφαση του ΣτΕ, έχουν ήδη καταργηθεί από το Ν.4009/2011 (άρθρο 81) που αφορά τη Δομή, λειτουργία και διεθνοποίηση των ΑΕΙ.

Επειδή νόμιμο τυγχάνει το αίτημα του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ Γεωργίου Λιθόπουλου για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης, ερειδόμενο όχι μόνο στο πνεύμα και στη βούληση του αθλητικού νομοθέτη αλλά και στις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 31 παρ.1,2 και άρθρο 136 παρ.5 εδ.β,γ)

Επειδή το θέμα αφορά άμεσα το σύνδεσμό μας, ο οποίος εκπροσωπεί τους ασκούντες νόμιμα το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης και κατ’ επέκταση τους εν δυνάμει προπονητές καλαθοσφαίρισης

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας τα ανωτέρω και χορηγήσετε την αιτούμενη από τον ανωτέρω πτυχιούχο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software