Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για Σχολή Β' Κατηγορίας

| Δελτία Τύπου

board Ο ΣΕΠΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην Σχολή Β' Κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία δρομολογήθηκε και επίσημα.

board Η ΓΓΑ έχει προχωρήσει στην υπογραφή της απόφασης για την ίδρυση σχολής Β΄ Κατηγορίας Προπονητών Καλαθσφαίρισης. Εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους προπονητές για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στην ως άνω Σχολή, προκειμένου να προβούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων καθώς εκτιμάται ότι η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνει εντός του μηνός Μαϊου 2019.

Ως εκ τούτου για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την εμπρόθεσμη υποβολή τους σας γνωρίζουμε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπογραφείσης Υ.Α. είναι οι ακολουθες:

ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολή προπονητών είναι: 

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ ενός έτους. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Σχολής Β΄ Κατηγορίας. (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
3. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει το Σωματείο, ή η Ένωση ή η Ομοσπονδία, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ κατηγορίας σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο αποδεικνυόμενο με την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
4. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών Καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένο από σχετική βεβαίωση του οργανώσαντος φορέα.  
5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Καλαθοσφαίριση, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη σχολή, χωρίς να απαιτούνται οι γενικές προϋποθέσεις (2) έως (5).

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. 

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. 

Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4.  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Βεβαίωση αθλητικού φορέα για την προπονητική εμπειρία.
7. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού κατατεθειμένο σε Δ.Ο.Υ.
8. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ κατηγορίας ή αναφορά του ΚΩΔΙΚΟΥ ένταξης στο Μητρώο Προπονητών.  
 
Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται: 

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας
3. Αντίγραφο Πτυχίου
4. Δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Καλαθοσφαίριση
5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση «μεταφοράς» μαθημάτων.
6. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπές σε ποινική δίκη».
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δύο όψεις)  
 
Για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ απαιτούνται: 

1. Αντίγραφο Πτυχίου. 
2. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
 
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
 
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, με τις ακριβείς ημερομηνίες και λεπτομέρειες, διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις που θα γίνουν από την Επιτροπή της Σχολής.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software