ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ.Σ. & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

| Δελτία Τύπου

Σε απάντηση αποσταλείσας επιστολής μελών του ΣΕΠΚ περί μη έγκαιρης ενημέρωσης για την πραγματοποίηση της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών του ΣΕΠΚ για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής και πιθανή μη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

                Η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΠΚ για τη λήψη αποφάσεως σχετικά με την πραγματοποίηση της ως άνω Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών του ΣΕΠΚ, πραγματοποιήθηκε την 7-6-2021, ήτοι σε ημερομηνία που δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί περαιτέρω παράταση με νομοθετική παρέμβαση, της θητείας των Δ.Σ. μεταξύ άλλων και επαγγελματικών σωματείων.

Καθολική επιθυμία του Δ.Σ. του ΣΕΠΚ ήταν να διεξαχθεί η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες του, με φυσική παρουσία των μελών και ανέμενε μήπως υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη για τέτοια δυνατότητα. Για το σκοπό αυτό εξάντλησε όλα τα χρονικά περιθώρια. Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε τέτοια ρύθμιση και η καταληκτική ημερομηνία για αρχαιρεσίες ήταν, κατά τη χρονική στιγμή λήψης της σχετικής απόφασης, η 30-6-2021, ορίσθηκε ως πρώτη ημερομηνία Γ.Σ. η 23-6-2021 με τρίτη επαναληπτική Γ.Σ την 27-6-2021.

Περαιτέρω επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

-          Η εγκύκλιος που συμπεριλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β΄719/24-2-2021 και πραγματεύεται τη διαδικασία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών αφορά ΜΟΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (οι σχετικοί ορισμοί περί του ποιο είναι αθλητικό σωματείο, ένωση και ομοσπονδία αναφέρονται στο Ν.2725/99).

-          Ο ΣΕΠΚ δεν αποτελεί αθλητικό σωματείο, αθλητική ένωση ή αθλητική Ομοσπονδία, η δε Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες του δεν διεξάγονται με τις διατάξεις του ΦΕΚ719/2021, αλλά διέπεται από τις διατάξεις περί επαγγελματικών σωματείων.

-          Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού του ΣΕΠΚ η πρόσκληση για τη Γ.Σ. γνωστοποιείται στα μέλη πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για αυτή.

-          Εχει ήδη ορισθεί δικαστικός αντιπρόσωπος ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής

Ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί επακριβώς οι καταστατικές διατάξεις περί της πραγματοποίησης της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών καθώς και οι νομοθετικές διατάξεις και οι σχετικοί εγκύκλιοι που αφορούν τα επαγγελματικά σωματεία.

Λόγω της διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία ήταν αναγκαίο να ολοκληρωθεί η κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών (αρθ. 6 καταστατικού) έως 22-6-2021 ώστε να γίνει η σχετική καταχώρηση στο ηλεκτρονική σύστημα ΖΕΥΣ. Μετά από συνεννόηση με την τεχνική υποστήριξη του ΖΕΥΣ θα έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε στην ήδη καταχωρηθείσα κατάσταση και νέα ταμειακώς εντάξει μέλη. Ως εκ τούτου όσα μέλη επιθυμούν, θα μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά έως την ημέρα της Γ.Σ. και πριν την έναρξη αυτής και αφού αποστείλουν το έγγραφο της ταμειακής τακτοποίησής τους.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software