Ίδρυση Σχολών Β' και Γ' κατηγορίας

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

photo_sepk_mikri.jpg Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε την ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη (έναρξη 26 Μαΐου 2008) και την ίδρυσης Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα (έναρξη 26 Μαΐου 2008).

photosepk.jpg

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε την ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη (έναρξη 26 Μαΐου 2008) και την ίδρυσης Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα (έναρξη 26 Μαΐου 2008).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις σχολές:

Για τη Σχολή Γ' Κατηγορίας


Ειδικά προσόντα συμμετοχής

Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:

Έχουν ηλικία από 23-45 ετών

Είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής

Έχουν ενεργό συμμετοχή ως Καλαθοσφαιριστές σε αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μια τουλάχιστον πενταετία την οποία βεβαιώνει εγγράφως η ΕΟΚ ή η ΕΣΚ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας

Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ)

Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (ζητείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη»

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Κηφισίας 7, Τ.Θ 14305, τκ 11523, Αθήνα

Για τη σχολή Β΄ Κατηγορίας

Ειδικά προσόντα συμμετοχής

Τη σχολή μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι:

Έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών

Έχουν δίπλωμα Γ' κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο να αποκτήθηκε τουλάχιστον προς ενός έτους

Καταθέσουν βεβαίωση της ΕΟΚ ή ΕΣΚ ότι άσκησαν το επάγγελμα του προπονητή για ένα χρόνο ή καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α' κατηγορίας ότι διετέλεσαν συνεργάτες του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για διάστημα ενός χρόνου.

Έχουν παρακολουθήσει ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων του άρθρου αυτού περί φοίτησης σε Σχολή Προπονητών Β' κατηγορίας, δικαίωμα φοίτησης έχουν και οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ που κατέχουν δευτερεύουσα ειδικότητα καλαθοσφαίρισης εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας

Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ)

Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (ζητείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη»

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Κηφισίας 7, Τ.Θ 14305, τκ 11523, Αθήνα

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Κηφισίας 7, Τ.Θ 14305, τκ 11523, Αθήνα

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελών



e-genius.gr ...intelligent web software