Ανακοινώθηκαν οι Σχολές Γ΄ Κατηγορίας

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
basketballclipboard Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η ίδρυση Σχολών Προπονητικής Γ΄Κατηγορίας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Ποιες οι προϋποθέσεις/απαραίτητα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες.

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η ίδρυση Σχολών Προπονητικής, μετουσιώνοντας την έντονη δράση του ΣΕΠΚ που πίεσε όλο αυτό το διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Γιάννη Ανδριαννού, η ΓΓΑ ανακοινώνει την ίδρυση:

- Σχολής Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στην Αθήνα
- Σχολής Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη
- Σχολής Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ακόμη στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται: "Επισημαίνεται ότι η λειτουργία σχολών προπονητών ήταν πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών και των αναγνωρισμένων Συνδέσμων Προπονητών, για να λυθεί το πρόβλημα της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος αλλά και να συνεχιστεί η εξέλιξη των προπονητών κατώτερης κατηγορίας".

Ο ΣΕΠΚ έχει προτείνει ως καταλληλότερη ημερομηνία έναρξης των Σχολών την 4η Νοεμβρίου του 2013. Απομένει η τελική επιβεβαίωση από την ΓΓΑ (μέσω της ΦΕΚ και την σχετική ανάρτηση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"), αλλά και η ανακοίνωση όλων των λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης επιθυμεί να τονίσει ότι:

- Όλοι οι υποψήφιοι για τη σχολή Γ' Κατηγορίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση συμμετοχής, καθώς δεν ισχύει η αίτηση ενδιαφέροντος που είχαν κάνει πέρσι.

Εδώ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

- Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει μετά το ΦΕΚ και την ανάρτηση της απόφασης για την ίδρυση των Σχολών στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Ως τότε δεν έχουν τη δυνατότητα να τα καταθέσουν επίσημα, μπορούν όμως να τα συγκεντρώσουν. Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση των δικαιολογητικών ορίζεται το τέλος Οκτωβρίου.

- Για το ΦΕΚ και την έναρξη της κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΣΕΠΚ. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή της Αθήνας θα τα καταθέσουν στα γραφεία του Συνδέσμου (Λ. Συγγρού 230) όπως και στη Γ.Γ.Α. , ενώ οι υποψήφιοι για τη Σχολή στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο θα τα αποστείλουν απευθείας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται   από την οικεία Ομοσπονδία σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών Καλαθοσφαίρισης Υ.Α 11671/18.03.2005 (ΦΕΚ 407/Β/29.03.2005) η οποία τροποποιήθηκε με την  Υ.Α. 5309/08.03.2013, (ΦΕΚ 661/Β/21.03.2013) και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α΄  σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Υποχρεώσεις σπουδαστών - χορήγηση διπλώματος

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

Ειδικά προσόντα συμμετοχής

Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος πρέπει:

1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της καλαθοσφαίρισης.

2. Να έχει ηλικία 23-45 ετών.

3. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία (5) την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας (από Παθολόγο Ιδιώτη ή Δημοσίου).

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου  ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .

5. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πατήστε εδώ για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις Σχολές Προπονητών

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software